Skip to content Skip to footer

Mrliški list

Mrliški listi se lahko dvignejo osebno na katerikoli upravni enoti ali matičnih uradih po Sloveniji. Predhodno mora biti opravljena prijava smrti. V kolikor nastopi smrt na domu, opravi prijavo smrti, po pooblastilu svojcev naše pogrebno podjetje.

Smrt osebe, ki je umrla v zdravstvenem zavodu, domu za ostarele, vojašnici, turistično-gostinskem objektu, zavodu za prestajanje kazni ali v drugem nastanitvenem objektu, organizaciji oz. zavodu, mora pristojnemu organu – Upravni enoti prijaviti zavod ali organizacija v katerem je oseba umrla. Prijava smrti mora biti podana v dveh delovnih dneh od dneva smrti oz. od najdbe trupla. Smrt se prijavi s potrdilom o smrti oz. potrdilom o vzroku smrti. Tega izda zdravnik, ki je umrlega pregledal.

Smrtovnica

Dokument, na podlagi katerega pride do uvedbe zapuščinskega postopka. Sestavi se na upravni enoti (UE), oddelku za upravne notranje zadeve oz. pristojnem krajevnem uradu, na območju katere/ga je imela preminula osebo zadnje stalno prebivališče.

Skladno z Zakon o dedovanju (ZD, UL RS št. 15/1967), mora matičar, ki je pristojen za vpis smrti v roku tridesetih (30) dni od dneva vpisa smrti zapuščinskemu sodišču poslati smrtovnico, na podlagi katere pride do uvedbe zapuščinskega postopka.
Podatki, ki so zanjo potrebni so sledeči:

 • Podatki o zakoncu preminule   osebe (osebno ime, datum rojstva, poklic, stalno oz. začasno prebivališče); če je bila preminula oseba ovdovela- datum in kraj smrti zakonca.
 • Podatki o otrocih preminule osebe in potomcih že umrlih otrok (zakonski, nezakonski, posvojeni: osebno ime, datum rojstva, poklic ter stalno oz. začasno prebivališče).
 • Podatki o izvenzakonskem partnerju oz. drugih sorodnikih, ki bi lahko bili poklicani k dedovanju na podlagi zakona (osebno ime, datum rojstva, poklic, stalno oz. začasno prebivališče).
 • Podatki o premoženju preminule osebe (vrsta premoženja; kraj, kjer se le-to nahaja; premoženje, za katero se potrebni posebni predpisi glede posesti, hrame in priglastive, kot npr. orožje; gotovina, vrednostni papirji, kapitalske naložbe; dragocenosti; hranilne knjižice; transakcijski računi ali druge pomembne listine, terjatve, zavarovanja,…).
 • Približna vrednost nepremičnega in premičnega premoženja preminule osebe.
 • Morebitne terjatve ali dolgovi ter njihova vrednost.
 • Morebitna pomoč po predpisih o socialnem varstvu in pri kateri družbeni pravni osebi.
 • Smrtovnici je potrebno predložiti osebne dokumente preminule osebe (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, orožni list, obmejna prepustnica).

Pravica do izredne denarne socialne pomoči kot pomoč pri kritju stroškov pogreba – pogrebnina 930,68 € in pravica do enkratne izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana – posmrtnina 465,34 € sta od 1. januarja 2014 obliki izredne denarne socialne pomoči.

Posmrtnina je pravica, namenjena finančni pomoči svojcem umrlega, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka in sicer z enkratnim nakazilom v višini 465,34 .
Pogrebnina je namenjena finančni pomoči pri kritju stroškov pogreba. Pogrebnina kot pomoč pri kritju stroškov pogreba znaša v višini dveh osnovnih zneskov minimalnega dohodka in znaša 930,68 .

Uveljavljanje

Pravici se uveljavlja na Vlogi za izredno denarno socialno pomoč kot pomoč pri kritju stroškov pogreba oz. za enkratno izredno denarno socialno pomoč po smrti družinskega člana – obrazec 8.47.

Družinski član bo za pokojno osebo vlogo vložil pri katerem koli centru za socialno delo. Obe pravici se lahko uveljavljata v roku enega leta po smrti svojca, upravičenost pa se ugotavlja na dan smrti svojca.

Priloge  

Vlogi mora stranka priložiti dokazilo o smrti, če ta podatek še ni vpisan v matični register o smrti oz. v primeru uveljavljanja pravice do pogrebnine tudi originalni račun za opravljeni pogreb ali predračun stroškov pogreba.

Pogoji

Za upravičenost je treba izpolnjevati splošne in posebne pogoje za posamezno pravico, ki so navedeni v nadaljevanju. Upravičenec za uveljavljanje pravice do pogrebnine oz. posmrtnine mora biti:

 • državljan Republike Slovenije, ki ima stalno prebivališče v Sloveniji,
 • tujec, ki ima dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji in stalno prebivališče v Sloveniji.

Posebni pogoji za uveljavljanje posmrtnine:

 • pravico uveljavlja vlagatelj, ki je družinski član pokojne osebe,
 • vlagatelj je na dan smrti pokojnika upravičen do denarne socialne pomoči ali do varstvenega dodatka  ali,
 • dohodek vlagatelja ali skupni lastni dohodek družinskih članov (premoženja se ne ugotavlja) ne presega zakonsko določenega cenzusa.

Zakonsko določen cenzus je odvisen od števila družinskih članov vlagatelja ter od višine osnovnega zneska minimalnega dohodka in trenutno znaša za:

 • samsko osebo 1,73 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 458,83 ,
 • družino z 2 odraslima osebama 2,23 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 591,44 ,
 • družino z 2 odraslima osebama in 1 otrokom 3,03 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 803,61 , z 2 otrokoma 3,73 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 989,27 €,
 • enostarševsko družino z 1 otrokom 2,63 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 697,52 , z 2 otrokoma 3,43 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 909,70

Posmrtnina se dodeli in izplača vlagatelju kot pomoč za vse družinske člane umrlega. To pomeni, da je do posmrtnine po isti pokojni osebi lahko upravičen samo en družinski član pokojne osebe.

Posebni pogoji za uveljavljanje pogrebnine:

 • pravico uveljavlja vlagatelj, ki je družinski član pokojne osebe,
 • vlagatelj je poskrbel za pogreb v Republiki Sloveniji (račun se mora glasiti na strankino ime), in je bil
 • na dan smrti pokojnika upravičena do denarne socialne pomoči ali do varstvenega dodatka, ali
 • dohodek vlagatelja ali skupni lastni dohodek družinskih članov (premoženja se ne ugotavlja) ne presega višine 606 € za samsko osebo oz. 909 za družino.

Pri postopku uveljavljanja pogrebnine svetujemo in opozarjamo naslednje. Ko bo stranka urejala pogreb pri pogrebnem podjetju, se pripravi predračun. Če stranka ne more plačati stroškov pogreba takoj in je družinski član pokojnika, jo pogrebno podjetje opozori na naslednje:

 • stranka je upravičena do pogrebnine, če je trenutno upravičena do denarne socialne pomoči ali do varstvenega dodatka. V tem primeru se stranki svetuje, naj pri katerem koli centru za socialno delo vloži zgoraj navedeno vlogo, odločba o pogrebnini pa bo izdana takoj,
 • stranka je lahko upravičena do pogrebnine, če ima dohodke, ki za samsko osebo ne presegajo 606 , za družino pa 909 . V tem primeru se stranki svetuje, naj pri katerem koli centru za socialno delo vloži zgoraj navedeno vlogo, kjer ji bo izdana odločba o pogrebnini predvidoma čez nekaj dni.

Nakazilo 

 • posmrtnina – na osebni račun upravičenca v denarju
 • pogrebnina – na osebni račun upravičenca v denarju, če je bil račun že plačan – z nakazilom pogrebnemu podjetju, če stranka predračuna ne more plačati v celoti takoj, je ta pri računu za opravljene pogrebne storitve odštelo znesek pogrebnine, pogrebnemu podjetju ta znesek povrne izplačevalec pravice (MDDSZ).

Višina  

 • posmrtnina – en osnovni znesek minimalnega dohodka, trenutno 465,34 €,
 • pogrebnina – dva osnovna zneska minimalnega dohodka, trenutno 930,68 , vendar ne več kot znašajo stroški pogreba.

Pogrebnina in posmrtnina se ne vračata.
(vir: www.mddsz.gov.si)

S 1.1.2013 pokojnina za mesec, v katerem prejemnik umre, dedičem pripada samo v višini, ki jo doseže do dneva smrti prejemnika. Ko se vlaga vloga (na območnih enotah ZPIZ-a), so potrebni spodaj navedeni podatki. Vloga se odda skupaj z mrliškim listom.


Podatki o umrlem zavarovancu/upokojencu:

 • ime in priimek umrlega,
 • datum rojstva in EMŠO,
 • datum in kraj smrti,
 • št. pokojnine oz. datum prenehanja zadnje zaposlitve.

Podatki za vdovsko oz. delež vdovske: 

 • ime in priimek upravičenca,
 • datum rojstva in EMŠO,
 • davčna številka,
 • naslov,
 • št. pokojnine

Družinska za otroke in družinska za starše: 

 • ime in priimek,
 • datum rojstva in EMŠO,
 • davčna številka,
 • naslov,
 • potrdilo o šolanju kot priloga pri šolajočih se otrocih.

Pravico do družinske pokojnine ima tudi otrok, ki je po dopolnjenem 15. letu starosti prijavljen pri Zavodu za zaposlovanje, vendar najdlje do dopolnjenega 18. leta starosti, pod pogojem, da izpolnjuje obveznosti po predpisih o urejanju trga.

Vsi morajo priskrbeti tudi podatke o osebnem računu: 

 • imetnik računa,
 • številka računa (TRR),
 • ime in naslov banke.

Podrobneje si lahko o pogojih za pridobitev le-teh preberete na spletni strani ZPIZa.